Vedtekter for Kløverdam

Vedtekter for Kløverdam oppdatert 28.11.19

Vedtekter for Sangkoret Kløverdam

Oppdatert 13.11.2019

 

 

§ 1.    ORGANISASJON

Damekoret Kløverdam ble stiftet 4. mars 1999.   Alle kormedlemmene må være medlemmer i Norske Kvinners Sanitetsforening, avdeling Stavanger.

 

§ 2.  FORMÅL

Kløverdam skal skape trivsel og glede gjennom sang, og med opptredener i nærmiljøet.

 

§ 3.  MEDLEMSKAP

Sangglade kvinner kan søke om å bli i opptatt i koret.  Det er ikke krav om prøvesynging. 

Opptak av nye medlemmer skjer i januar og august.   

Det forventes at medlemmene skal møte til øvelser og delta på opptredener.

Fravær og søknad om permisjon meldes til gruppeleder.

 

§4. Kontingent

Medlemskontingent til koret betales, enten i sin helhet eller todelt,   

med betalingsfrister 1.april og 1. oktober.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år, kan av styret strykes som medlem av koret.

Faktura om kontingent til Norske Kvinners Sanitetsforening kommer fra hovedkontoret i Oslo.

 

§ 5.  STYRET

1. Styret består av sju kormedlemmer som velges på årsmøtet.

2. Styrets funksjonstid følger årsmøteperioden.  Styret skal lede korets virksomhet.

3. Styret skal bestå av leder, nestleder, kasserer og sekretær og tre styremedlemmer.

4. Leder velges for et år om gangen, de øvrige styremedlemmer for to år om gangen, 

5. Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer.

6. Styret oppnevner nødvendige utvalg.

7. Styret holder møter så ofte lederen finner det nødvendig, eller når minst to av styrets               medlemmer krever det.

8. Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede.  En av dem må være leder eller nestleder.

9. Styret er ansvarlig for å inngå avtaler med dirigent og akkompagnatør.

 

§ 6.   ÅRSMØTE

1.  Årsmøte holdes i løpet av februar.

2. Varsel om årsmøte sendes ut minst fire uker i forkant.

3. Saker som ønskes behandles i årsmøte må være mottatt i styret senest tre uker før årsmøte.  

4. Innkalling med saksliste, årsberetning, regnskap og eventuelt dokumenter angående fremlagte saker, sendes ut til medlemmene senest to uker før årsmøtet.  

5.  Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.  

 

§ 6.1 Dagsorden, konstituering og avstemming

1. Godkjenne innkalling og saksliste.

2. Velge møteleder og referent, samt to protokollunderskrivere.

3. Skriftlig avstemming ved valg, dersom det er flere kandidater til samme tillitsverv.

4.. Kun medlemmer som møter i årsmøtet, og som har betalt kontingent, har stemmerett 

6.  Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.  

 

§ 6.2.  Faste årsmøtesaker

1.  Styrets årsberetning.

2.  Årsregnskap. 

3.  Medlemskontingent. 

4.  Valg av:

      a)   Leder, (et år)

      b)   Styremedlemmer, (to år).  De skal ikke være på valg samtidig.  

             Tre av styremedlemmene følger nytt styre, de andre tre er på valg.

      c)   Valgkomite (et år).

      d)   Revisor       (et år).  

5.   Innkomne forslag.

 

§ 7. ØKONOMI

 Korets økonomi er basert på kontingent fra korets medlemmer, samt lotteri og tildelinger/støtteordninger som tildeles koret.   

Koret lønner dirigent og pianist. 

Tillitsvalgte mottar ikke lønn, men koret dekker dokumenterte utgifter tillitsvalgte måtte ha i forbindelse med arbeid for koret.

 

§ 8.  VEDTEKTSENDRINGER

 Endring av, eller tillegg til eksisterende vedtekter, kan vedtas av ordinært eller ekstra- ordinært årsmøte med 2/3 flertall.  

 

§ 9. OPPLØSNING 

Oppløsning av koret kan kun skje på årsmøtet med 2/3 flertall.  

Oppsparte midler skal da tilfalle StavangerSanitetsforening.  

 

| Svar

Nyeste kommentarer